Your Slogan Goes Here

sl-SIen-GB

Vabilo na naslednje predavanje

HISTORIČNI SEMINAR

Znanstvenoraziskovalnega centra

Slovenske akademije znanosti in umetnosti


vabi na predavanje


Med tekstno kritiko in historično lingvistiko: primer starocerkvenoslovanske oblike »рованиѥ«

Predavanje govori o precej skrivnostnem starocerkvenoslovanskem leksemu »рованиѥ«. Lingvistične in filološke raziskave potrjujejo, da je ta izraz problematičen, saj izpričuje kompleksno zgodovino. V taki obliki je namreč zapisan zgolj v »Bogoslužni molitvi k sv. Venčeslavu«, po vsej verjetnosti na Češkem v 10. stoletju. Leksem se je ohranil v treh vzhodnoslovanskih rokopisih: prvič v 11. stoletju, dvakrat pa v rokopisih iz poznega 12. stoletja. Besedilni kontekst sugerira intertekstualno aluzijo na Prvo pismo Korinčanom apostola Pavla, kjer naj bi »рованиѥ« pomenilo »dar, daritev«. Drugačne razlage so mogoče na podlagi domnev o zahodnoslovanskem izvoru te besede: v glagolskih Kijevskih listkih je bila opažena podobna oblika, ki je prevod latinskega izraza munera. Namen predavanja je poudariti pomembnost metodološko dvostranskega pristopa, ki vključuje dve komplementarni in ne različni gledišči: strogo besedilno in filološko analizo virov skupaj z lingvistično interpretacijo. S spoštovanjem do tradicionalnih filoloških pristopov se danes, v svetu digitalne humanistike, tak način raziskovanja ne zdi nasproten starejšim; mišljen je predvsem kot obogatitev raziskav znanstvenikov iz prejšnjih generacij.


Predaval bo


prof. dr. Vittorio S. Tomelleri

Vittorio S. Tomelleri je profesor slovanske filologije in ruske lingvistike na Univerzi v Macerati. Diplomiral je iz klasične filologije na Univerzi v Milanu, doktoriral pa iz slavistike na univerzi La Sapienza v Rimu. Leta 1998 je prejel Humboldtovo štipendijo in v Bonnu pod mentorstvom Helmuta Keiperta raziskoval ruske prevode latinskih slovnic. Na Dunaju je leta 2008 skupaj s Heinzem Miklasom vodil znanstveni projekt (starocerkvenoslovanski prevod komentiranega psaltra Bruna iz Würzburga). V Bonnu je v letih 2014‒2015 skupaj s Hansom Rothejem in Dagmar Christians raziskoval starejše slovanske prevode iz bizantinske grščine. Njegova raziskovalna zanimanja vključujejo starocerkvenoslovanske prevode iz latinščine v Novgorodu (15.‒16. stoletje), slovansko-bizantinsko himnografijo, aspektologijo, kavkaške študije (predvsem gruzijske in osetijske), sisteme pisanja in zgodovino sovjetske lingvistike.

 

Predavanje bo


v torek, 4. decembra 2018, ob 11. uri

v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Predavanje bo v angleščini.

Vljudno vabljeni!

Več o Historičnem seminarju ZRC SAZU tudi na http://hs.zrc-sazu.si.